Podpora lidem s nádorovými onemocněními

Váš dar
Platba
Detaily
Všeobecné obchodní podmínky

Vaše osobní údaje budou použity ke zpracování Vašeho daru, podpoře vašich zkušeností s touto webovou stránkou a k dalším účelům popsaným na našich stránkáchprivacy policy.

1. ÚČEL DOKUMENTU

 

Účelem tohoto dokumentu je promítnout povinnost stanovenou v čl. 13 (případně čl. 14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (‚dále též „GDPR“) a poskytnout osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme při naší nadační činnosti, informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme, zejména pak jak je shromažďuje, k jakým účelům je využíváme a v neposlední řadě jaká práva máte a jak je můžete uplatňovat.

 

2. SPRÁVCE

 

BAT EL fond, nadační fond

IČO:                                                      09995439

Sídlo:                                                   Knovízská 2410/2, Chodov, 149 00 Praha

Právní forma:                                     Nadační fond

Správní rada

Předseda

OXANA JASNÁ
Praha
Den vzniku funkce: 9. březen 2021
Den vzniku členství: 9. březen 2021

Člen

TEŤANA KUTYNSKA 
Praha
Den vzniku členství: 9. březen 2021

Člen

ANASTASIYA TISHCHENKO 
Praha
Den vzniku členství: 9. březen 2021

Revizor

VALERIJA BUČEKOVÁ 
Praha
Den vzniku funkce: 9. březen 2021

Počet členů: 3

Způsob jednání

Za nadační fond jednají vždy dva členové správní rady společně.

Zakladatel

OXANA JASNÁ
Praha

Základní kapitál

50 000,-Kč

 

3. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Náš nadační fond podporuje fyzické i právnické osoby, poskytuje těmto osobám nadační příspěvky, a to formou finanční či věcné pomoci. Při této činnosti zpracováváme osobní údaje, abychom mohli poskytovat naše nadační příspěvky a abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a chránili i naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme data o žadatelích o příspěvek či dar, fyzických osobách, kterým jsme poskytli dar, zástupcích výše uvedených osob, dobrovolnících, kteří se podílejí na námi organizovaných projektech, našich partnerech (a jejich zástupcích), našich přispěvovatelích a jejich zástupcích. Zpracováváme zejména tyto kategorie Vašich osobních údajů:

 1. základní identifikační údaje – například jméno a příjmení, datum narození,
 2. adresní údaje – například adresa trvalého, příp. přechodného pobytu, místo poskytnutí věcného příspěvku
 3. kontaktní údaje – například e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa,
 4. citlivé osobní údaje- např. údaje o zdravotním stavu, výši příjmů domácnosti apod.
 5. fotografie
 6. informace o předmětu plnění – například typ a výše příspěvku, zakoupený sbírkový předmět, výše daru do sbírky, rozsah a předmět plnění dobrovolníka,
 7. platební údaje – například číslo bankovního účtu a specifikace banky,
 8. záznamy komunikace – například informace z písemné, e-mailové a jiné komunikace s Vámi.

 

5. PRÁVNÍ TITULY KE ZPRACOVÁNÍ

Z titulu plnění smluvního vztahu shromažďujeme a zpracováváme Vaše údaje, které potřebujme pro uzavření a plnění smlouvy (zejména darovací smlouvy). V případě požadavku na nadační příspěvek zpracováváme osobní údaje, které nám umožňují kontakt s žadatelem a případně s potenciálním obdarovaným. Jedná se zpravidla o jméno, příjmení, telefon, e-mailovou adresu žadatele, údaje o jeho zdravotním, rodinném a sociálním stavu, jméno a příjmení obdarovaného a popřípadě jeho zástupce. Tyto údaje slouží k možnosti kontaktování žadatele, identifikování obdarovaného a k vyhodnocení toho, zda poskytnout příspěvek a v jaké výši. Pro plnění smlouvy zpracováváme osobní údaje, které potřebujeme pro poskytnutí příspěvku, termín a způsob úhrady, bankovní spojení apod. V průběhu trvání smlouvy, popř. po jistou dobu po jejím skončení, pak zpracováváme osobní údaje z právního titulu oprávněných zájmů, jimiž jsou zejména údaje o splnění účelu příspěvku, dokumentace (včetně fotodokumentace), kontaktní údaje, údaje pro vytváření interních evidencí, plánování a analýz a dále údaje nezbytné pro splnění zákonných povinností NF.

Řadu údajů jsme nuceni zpracovávat z titulu plnění právních povinností, tedy povinnosti uložených nám právními předpisy, např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

 

6. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s žádostí o příspěvek a uzavřením darovací smlouvy a dále v průběhu jejího plnění. Dále shromažďujeme pro účely plnění smlouvy a ochrany našich práv údaje z veřejně přístupných rejstříků a evidencí (zejm. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, ARES, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí). Osobní údaje získáváme i od jiných osob, například osob, které se podílí na plnění závazků ze smluv (kontaktní osoby, zástupci žadatelů či příjemců příspěvků), či osob, které jsou dotčeny poskytováním služeb (poškozené osoby, orgány veřejné moci apod.). Dále osobní údaje získáváme od orgánů činných v trestním řízení, soudů, insolvenčních správců, exekutorů pro účely správních a soudních řízení.

Známi spolu/pořádaných akcí, vzdělávacích kurzů, mohou být pořízeny fotografie pro potřeby zdokumentování našeho plnění a naší mediální komunikaci.

Dovolujeme si Vás informovat, že naše webové stránky využívají tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, jsou zpracovávány záznamy o Vašem chování na webové stránce za účelem vylepšení provozu našich webových stránek. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce webových stránek nedostupnými.

 

7. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely:

a) jednání o poskytnutí nadačního příspěvku,
b) prodej sbírkových předmětů,
c) uzavírání smluvního vztahu, plnění smlouvy a změna smlouvy, ukončení smlouvy,
d) spolu/pořádání veřejných sbírek a akcí, výchova a vzdělávání dětí a mládeže,
e) organizace dobrovolnictví,
f) propagace NF,
g) plnění našich práv a povinností.

 

Osobní údaje subjektů osobních údajů musí být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a prokazatelné účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

 

9. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, abychom mohli ověřit naplnění účelu smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy nebo po dobu, kterou potřebujeme pro ochranu našich oprávněných zájmů. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména podle promlčecích lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Při nakládání s osobními údaji aplikujeme princip minimalizace, což znamená, že jakmile uplyne doba, po kterou jsme oprávněni uchovávat daný osobní údaj, tak osobní údaj vymažeme, anonymizujeme či pseudonymizujeme v našich databázích.

 

10. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJEME

Získané osobní údaje mohou být z naší strany zpřístupněny těmto kategoriím třetích osob:

 1. a) v rámci plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. zveřejnění Výroční zprávy), a to zejména soudům, veřejným rejstříkům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, orgánům dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí (Magistrát hl. města Prahy, inspekce práce) příp. další státní orgány.
  b) zpracovatelům, tedy osobám, s nimiž uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů, kteří poskytují dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany poskytnutých údajů,
  c) dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů, např. advokátům apod., v rozsahu nezbytném pro uplatnění našich nároků,
  d) v rámci propagace nadačního fondu široké veřejnosti na sociálních sítích a webových stránkách, avšak v omezené míře, kdy je uváděno jen křestní jméno subjektu a první písmeno jeho příjmení a údaje o zdravotním stavu, a to pouze na základě uděleného souhlasu

 

11. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos Vašich osobních údajů k jinému správci na základě Vaší žádosti), právo podat námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů, pokud jste nám takový souhlas poskytl/a.

Dárce i příjemce nadačního příspěvku mají v souladu s ust. § 358 Z. č. 89/2012 Sb., právo na zachování anonymity své osoby resp. osoby obdarovaného nezl. dítěte, jakožto příjemce nadačního příspěvku ve výroční zprávě NF.

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které s námi sdílíte. Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abychom mohli udržovat Vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, můžete o aktualizaci Vašich osobních údajů požádat nás. Ověříme Vaši identitu a Vaše osobní údaje zaktualizujeme.

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které požadujete smazat, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinnosti nebo ochranu našich práv aj.

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme nebo nezpracováváme. Pokud to budete požadovat, můžeme některé Vaše osobní údaje (zejména ty údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo Vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Průběžně budeme tyto informace o zpracování osobních údajů upravovat a aktualizovat. Jakékoliv změny těchto informací se stanou účinnými okamžikem jejich zveřejnění.

Neprovádíme žádné automatické rozhodování nebo profilování, které by pro Vás mělo právní účinky, nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou zpracovány ve stavu ke dni 25.5.21